خودرو، موتور سیکلت و دوچرخه دوچرخه و موتور سیکلت
موتور و دو چرخه امین
بویین زهرا ، بوئین زهرا خیابان پاسداران روبروی کالنتری 11
ماهه 4 اقساط