پزشکی درمانگاه
درمانگاه نیایش (دندانپزشکی)
قزوین ، قزوین خیابان فردوسی جنوبی بالاتر از سه راه شهرداری
ماهه 5 اقساط