پزشکی درمانی
کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
اهواز ، اهواز خیابان طالقانی بین مسلم و سی متری
ماهه 4 اقساط