کیف، کفش، صنایع چرم کیف و کفش
فروشگاه کیفا
کرج ، کرج،میدان کرج،پاساژ مرکزی زکیخانی،طبقه زیرین
ماهه 4 اقساط